STUDIO ETH Zürich
Spring 2022

AtlasThe Farm and the FarmerVasiliki Bali, Georgia Drakou, and Nathalie Peeters